RINGETIDER PÅ MARSLEVVEJ

1. LEK.                                             08.00 - 08.45

2. LEK.                                             08.45 - 9.30

1. PAUSE                                          09.30 - 10.00

3. LEK.                                             10.00 - 10.45 

4. LEK.                                             10.45 -11.30

SPISNING                                         11.30 - 11.50

2. PAUSE                                          11.50 - 12.20

5. LEK.                                             12.20 - 13.05

3. PAUSE                                          13.05 - 13.30

6. LEK.                                             13.30 - 14.15

7.LEK.                                              14.15 - 15.00