På Nymarkskolen handler inklusion om at skabe rammer for deltagelse i det sociale og læringsmæssige fællesskab. For at skabe denne mulighed for hver elev, er det vigtigt at vi tilbyder forskellige typer af indsatser, der støtter op om dette.

 

For at tilgodese dette er det vigtigt både at planlægge lokale indsatser på hver årgang, men også at tilbyde brede indsatser på tværs af skolen

 

Derfor har vi indsatser, som både retter sig mod styrkelse af fællesskabet og støtter den enkeltes læringsproces.

 

PPR i Svendborg kommune forstår inklusion således:

 

PPR tager i inklusionsforståelsen afsæt i Svendborg Kommunes grundlæggende værdier:

 • Helhed i opgaveløsningen

 • Borgeren/eleven i centrum

 • Læring og udvikling

 • < >

  KIM(konsultative interne møder):

Her mødes ledelse, sundhedsplejerske, psykolog fra PPR, læsekonsulent, specialundervisningskonsulent, undervisningskonsulent og inklusionspædagoger ca. ti gange årligt med det formål at støtte det pædagogiske personale konsultativt i det pædagogiske arbejde. Her ydes sparring og vejledning af personalet. Ligeledes tilbydes tests af PPR, når dette vurderes relevant. Forældre giver altid accept til at drøfte eleven. Ligeledes kan forældre deltage på disse møder.

 

 • Samarbejde med PPR:

PPR tilbyder sparring og vejledning til det pædagogiske personale i hverdagen. Kontakten til PPR formidles af afdelingsleder eller via KIM-møder

Lars Svendsen er psykolog på skolen. Han kan kontaktes på 62234532 eller [email protected]

 

 • Tværfaglige møder:

Her mødes ledelse, sundhedsplejerske, psykolog fra PPR, læsekonsulent, specialundervisningskonsulent, undervisningskonsulent, og fremskudt socialrådgiver og inklusionspædagoger ca. otte gange årligt med det formål at støtte det pædagogiske personale konsultativt i det pædagogiske arbejde. Her ydes sparring og vejledning af personalet i sager som berører sociale problematikker.

 

 

 

 

 • Indsatser på hver årgang:

Hvert storteam har en inklusionskoordinator tilknyttet, som har til ansvar at aftale om gennemføre indsatser indenfor teamet:

 • Inklusionskoordinator(støtteindsatser, forløb i klasserne, samarbejde med inklusionspædagog

 • Inklusionspædagog (samtaler med elever, klasseforløb)

 • Læse og matematikløft (udføres af læse og matematikvejleder)

   

 

 

 

 

 

Vigtige links til videre læsning:

Inklusion i Svendborg kommune:

https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-og-skolen/specialtilbud-i-svendborg-kommune/organisering-af-undervisning

 

Visitationspraksis:

https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-og-skolen/specialtilbud-i-svendborg-kommune/visitationspraksis