Principper vedr. åben skole- samarbejde og partnerskaber

Skolen ønsker at fremme samarbejde med eksterne parter for at understøtte

  • elevernes udvikling af indsigt i verden uden for folkeskolen

  • elevernes oplevelse af autentiske læremiljøer og mening med at lære

Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. Aktiviteterne skal bidrage til at øge elevernes læring, trivsel og motivation.

Samarbejdet med eksterne parter skal altid aftales på forhånd, så der mellem parterne er klarhed om følgende punkter:

  • (Lærings)mål

    tidsmæssig udstrækning og placering

  • deltagernes ansvars- og opgavefordeling

  • evt. økonomi

  • evt. juridiske forhold f.eks. vedr. børneattest m.v.

  • Evaluering

Hvert team er ansvarligt for, at alle elever min. 3 gange årligt deltager i åben-skole-aktiviteter

Teamene understøttes i dette arbejde, ved at skolens læringscenter opretter og ajourfører en database over skolens samarbejdspartnere og skolens koordinatorer/kontaktpersoner inden for hvert felt.

Lovgrundlag:
Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.

Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning.